Standardy kvality, ekologické odpovědnosti a BOZP

Environmentální management

Řízení, vyhodnocování a korekce naší činnosti z pohledu  jejího vlivu na životní prostředí  je nedílnou součástí našeho podnikání. Uvědomujeme si nutnost  chránit životní prostředí, proto jsme zavedli systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN  ISO 14001 a stanovili ?remní ekologické standardy. Naší ekologickou odpovědnost potvrdil nezávislý auditor udělením certi?kátu pro všechny oblasti našich činností.


Management jakosti

Věnujeme velkou pozornost kvalitě svých produktů. K tomu významnou měrou přispívá systém řízení kvality procesů, který je ve společnosti zaveden. Monitorování procesů, jejich optimalizace a dokumentace, vyhledávání a odstraňování potenciálních překážek či nedostatků je samozřejmou součástí řízení. Pro osvědčení správnosti systému řízení kvality podrobujeme tyto postupy pravidelně certi?kaci dle ČSN EN ISO 9001 ve všech oblastech naší činnosti.


OHSAS 18001

Ochrana zdraví zaměstnanců je jednou ze základních priorit naší společnosti a je součástí jejího řízení. Důležitým prvkem v naší činnosti je prevence, založená na vytváření systémových podmínek pro ekologický a bezpečný provoz našich zařízení. Na podzim roku 2010 jsme nově získali certifikaci v oblasti bezpečnosti práce dle systému OHSAS 18001.