Profil společnosti

Rodinná firma KOMTERM nabízí v oblasti energetiky ucelené portfolio vzájemně provázaných služeb k zajištění komplexní dodávky nejen tepelné energie s cílem uspokojit veškeré potřeby našich zákazníků.

V poskytování služeb vycházíme ze svých zkušeností, které jsou koncentrovány ve firemním know-how a které  se  snažíme  nabídnout  našim  zákazníkům. Důraz  klademe  především  na  oblast  hospodaření s energiemi. Tato problematika se dostává po razantním růstu cen primárních energií do centra pozornosti mnoha firem. Jednoduchá a zjevná úsporná opatření jsou již většinou realizována. Jedinou a nutnou cestou k dosažení skutečně efektivních úspor tak zůstává pouze systémový přístup spočívající v důsledném energetickém managementu, opřený o koncepční monitoring energetických toků.

Z těchto důvodů jsme se zaměřili na vybudování a využívání robustního softwarového nástroje pro energetický management akceptujícího veškeré požadavky vyplývající z rozdílných výrobních procesů a potřeb našich zákazníků, který maximálně naplňuje jejich očekávání.

Naším cílem je být jedničkou na trhu

Takto ambiciózního cíle nelze dosáhnout bez kvalifikovaných specialistů. Proto se opíráme především o vlastní zaměstnance, kteří mají zájem na sobě dále pracovat a zvládat stále složitější úkoly. Snažíme se vytvářet jim podmínky jak v oblasti přístupu ke vzdělávání, tak na poli motivace a kariérního plánování. Žádná společnost však nevystačí při tak silném rozvoji pouze se stávající kapacitou zaměstnanců. Proto vyhledáváme zkušené odborníky, kteří chtějí uplatnit svoji samostatnost, kreativitu a vysoké pracovní nasazení.  Příchod  těchto  odborníků  z různých  oblastí  energetického  sektoru  do  naší  společnosti  svědčí o tom, že se stáváme zajímavým zaměstnavatelem v konkurenci energetických společností.

V oblasti energetiky lze v nejbližší budoucnosti očekávat velmi turbulentní vývoj. Bude charakterizován zvyšující se světovou poptávkou po primárních zdrojích energií, potřebou obnovy elektrárenských kapacit v Evropě, snahou o snížení energetické závislosti na nestabilních dodavatelích a masivní podporou obnovitelných zdrojů. Máme před sebou nesporně velmi náročné, ale i vzrušující období, které přinese velké množství příležitostí a výzev pro připravené. KOMTERM připraven je a chce být v tomto dění jedním z nejvýznamnějších aktérů.